Na základě Usnesení 216 došlo s účinností ode dne 01. 03. 2021 od 00:00 hod. do dne 21. 03. 2021 do 23:59 hod. k zákazu volného pohybu osob, přičemž ve sportu pak opětovně došlo k téměř úplnému zákazu sportovní činnosti s výjimkou profesionálních sportovců a ostatní sportovní činnosti v přírodě, parku či na venkovních sportovištích v rámci členů jedné domácnosti.

Dle čl. II Usnesení 216 je tedy zakázán volný pohyb osob na území ČR s určitými výjimkami, přičemž je třeba konstatovat, že i toto základní omezení bylo zpřísněno, když byl výslovně stanoven zákaz opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají osoby trvalý pobyt nebo bydliště.

Z hlediska sportu jsou pak významné následující výjimky:

Profi sport
cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné obdobné činnosti, dále pak explicitně povolené sportovní akce a soutěže

Ostatní sporty
Sportování je nově povoleno výhradně individuálně nebo v rámci členů jedné domácnosti v místě bydliště, a to v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích;

Usnesení 216 pak tedy výslovně:

Zakazuje všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu;

Usnesením 217 jsou pak stanovena omezení pro provozovny a akce.
Je tedy zakázáno:

Provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,

 

Závěry:

  1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěžeorganizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví. Nově je stanovena povinnost písemného prokázání důvodnosti výkonu sportovní činnosti (potvrzení zaměstnavatele, smlouva apod.)
  1. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.
  1. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
  1. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou nadále sportovat pouze v parcích, přírodě a na venkovních sportovištích, a to výhradně individuálně či ve společnosti členů jedné domácnosti, a navíc pouze na území obce jejich trvalého pobytu/bydliště.
  1. Za dodržení podmínek stanovených Usnesením 216 lze nadále konat zasedání orgánů právnických osob vč. voleb (ochrana dýchacích cest, rozestupy, testování).

Zdroj: Web České unie sportu